lưu trữ

lưu trữ

Thu thập tài nguyên để giúp bạn thiết kế tốt hơn.

nguồn

macOS Sonoma

Bộ công cụ thiết kế macOS chính thức của Apple bao gồm các thành phần toàn diện, chế độ xem, giao diện hệ thống, văn bản...

xưởng thiết kế

thư viện

Một bìa sách khác

Cách nhìn

Viết bởi John Berger | Min Choi di chuyển | Yeolhwadang | Xuất bản ngày 01/06/2019 (In lần đầu 01/08/2012) Xem trước khi kết thúc...