Gebruiksvoorwaarden

Design Compass is een serviceplatform waar Design Compass (hierna het “Bedrijf” genoemd) content en producten levert aan haar leden. Leden kunnen informatie- en communicatieapparatuur zoals computers en mobiele telefoons gebruiken om gebruik te maken van de diensten die door het bedrijf aan leden worden aangeboden via Design Compass (hierna "Diensten" genoemd), en de specifieke inhoud en gebruiksvoorwaarden van de diensten kunnen worden gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden en het beleid, en op de servicepagina etc. kan worden gevonden.

De Gebruiksvoorwaarden (hierna "deze Voorwaarden") bevatten de rechten en plichten tussen het bedrijf en de leden met betrekking tot het gebruik van de dienst.

1. Rekening

1.1 Lidmaatschapsregistratie

Om de service te gebruiken, is een account vereist dat is aangemaakt door lidmaatschapsregistratie. In dit opzicht kan het bedrijf doorgaan met het identificatieproces voor het lid, en de lidmaatschapsregistratie kan niet doorgaan als het lid weigert informatie te verstrekken die nodig is voor lidmaatschapsregistratie of andere informatie of valse informatie invoert.

1.2 Minderjarigen

Minderjarigen kunnen in overeenstemming met de relevante wetgeving worden beperkt in het aanmelden voor lidmaatschap of het gebruik van diensten, en betaling voor het gebruik van de dienst moet worden gedaan na toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger, zoals een ouder. Gaat de wettelijke vertegenwoordiger echter niet akkoord, dan kan de minderjarige of de wettelijke vertegenwoordiger de betaling ongedaan maken.

1.3 Verlenging van accountgegevens

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om wijzigingen in accountinformatie, zoals e-mailadres en contactgegevens, weer te geven, en het lid draagt de nadelen die worden veroorzaakt door het niet bijwerken van de accountinformatie ondanks de bedoeling of nalatigheid van het bedrijf.

2. Verkoop van inhoud, enz.

3.1 Inhoud

Leden kunnen inhoud kopen en gebruiken die afzonderlijk door het bedrijf binnen de service wordt verkocht. De voorwaarden voor terugbetaling van inhoud zijn te vinden in het terugbetalingsbeleid.

3.2 Coachingsdiensten

Leden kunnen op sommige locaties coachingdiensten kopen om vragen te stellen en antwoorden te ontvangen die direct of indirect verband houden met inhoud van instructeurs. Leden mogen geen vragen stellen die gerelateerde wetten of sociale ethiek schenden wanneer ze gebruik maken van de coachingservice, en kunnen worden beperkt in het gebruik van de service als ze zich schuldig maken aan negatief verbaal gedrag, zoals grof taalgebruik of bedreigingen. Restitutievoorwaarden voor coachingsdiensten zijn te vinden in het restitutiebeleid.

3.3 Promotie

Het bedrijf kan promoties aanbieden aan zijn leden. Het onderwerp en de inhoud van de actie kunnen naar goeddunken van het bedrijf worden bepaald of gewijzigd. Bovendien kan de beschikbaarheid van bepaalde nieuwe promoties beperkt zijn tot bestaande leden, inclusief degenen die zich onlangs hebben aangemeld. Informatie over het onderwerp, de voorwaarden etc. van de actie wordt op een aparte elektronische manier verstrekt.

4. Beperkingen op het gebruik van diensten

Leden kunnen de service op elk moment gebruiken. Het gebruik van de dienst kan echter worden beperkt als onderhoud en beheer van telecommunicatiefaciliteiten nodig is of als er een storing optreedt in het informatie- en communicatienetwerk. Bovendien kan de levering van diensten worden beperkt door wetten, rechtbanken, administratieve bevelen, enz. van het land waar het lid woont.

5. Naleving

5.1 Verboden Gedrag

Leden mogen het volgende niet doen met betrekking tot servicegebruik.

 • Handelingen die in strijd zijn met de wetten van de Republiek Korea of het buitenland
 • Illegale handelingen die direct of indirect gebruik maken van de service
 • Doorgaan met lidmaatschapsregistratie door frauduleuze informatie in te voeren
 • Een handeling waarbij het gebruik van de dienst van een derde partij wordt verstoord door middel van bedrog, geweld, enz.
 • Het stelen van persoonlijke informatie of betalingsmethode van derden
 • Een daad van het vervreemden (inclusief onderpand, trust, enz.) of het uitlenen van iemands rekening of betalingsmethode aan een derde partij
 • Inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of een derde partij
 • Handelingen die de reputatie of het krediet van het bedrijf of een derde schaden
 • Een daad van het plaatsen van informatie die obsceniteit, brutaliteit, wreedheid, speculatie, enz.
 • Discriminatie die individuele mensenrechten of gelijke rechten schendt
 • Een handeling waarbij het lid of een derde partij wordt gebruikt voor commerciële activiteiten (reclame, enz.)
 • Ongeoorloofde verzameling van informatie van derden
 • Een handeling waarbij de service van het bedrijf wordt beschadigd of verstoord of waarbij alle servers worden overbelast
 • Overdracht of terbeschikkingstelling van andere informatie (computerprogramma) dan de door het bedrijf gespecificeerde informatie
 • Het archiveren, dupliceren, publiekelijk verzenden, distribueren, wijzigen, weergeven, demonstreren, publiceren of licentiëren van inhoud en informatie die is opgenomen in of verkregen via de service, en het creëren, verkopen, vragen of gebruiken van afgeleide werken van de inhoud en informatie
 • de functies voor inhoudsbescherming in de Service omzeilen, verwijderen, wijzigen, ongeldig maken, verzwakken of manipuleren; robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Service; of software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Service omkeren; Compileren, reverse-engineeren of demonteren, code of producten invoegen of de Services op enigerlei wijze manipuleren, of methoden voor datamining, gegevensverzameling of -extractie gebruiken;
 • Materiaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden of verzenden, inclusief computervirussen of andere computercode, bestanden of programma's, ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Services te onderbreken, te vernietigen of te beperken. daad van doen

5.2 Gemeenschapsgebruik

Leden kunnen berichten schrijven met behulp van communityservices. Het is echter verboden berichten te schrijven die een van de onderstaande uitdrukkingen bevatten.

 • Uitingen die de reputatie van het bedrijf of een derde schaden
 • Uitingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of een derde
 • Uitingen die inbreuk maken op de privacy van derden
 • Discriminerende uitingen die mensenrechten of gelijke rechten schenden

Een handeling waarbij het lid of een derde partij wordt gebruikt voor commerciële activiteiten (reclame, enz.)

 • Uitdrukkingen die onzedelijkheid, buitensporigheid, wreedheid, speculatie, enz.

5.3 Schending van de Gedragscode

Als een lid 5.1 of 5.2 schendt, kan het bedrijf correctie vragen, berichten blokkeren, het maken of gebruiken van een account beperken en juridische procedures starten, zoals het eisen van schadevergoeding. Indien het bedrijf bovenstaande maatregelen treft, meldt het bedrijf het lid conform het bepaalde in 6.4. Bovendien, als een door een lid geschreven bericht de rechten van een derde schendt, zoals inbreuk op de privacy of laster, kan de geschonden derde partij verzoeken om verwijdering van het bericht door de inbreuk uit te leggen via het klantencentrum van het bedrijf. onverwijld de nodige maatregelen te nemen en derden en leden daarvan elektronisch op de hoogte te stellen. Als echter moeilijk vast te stellen is of er inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een derde of als er een geschil tussen belanghebbenden wordt verwacht, kan de toegang tot de vacature binnen 30 dagen tijdelijk worden geblokkeerd.

6. Opzegging van het lid en schorsing van het account

6.1 Leden kunnen zich op elk moment terugtrekken. De opzegging van het lidmaatschap kan echter worden opgeschort als de verplichtingen van het lid jegens het bedrijf blijven bestaan.

6.2 Als een lid niet akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden en er omstandigheden zijn waarin de voorwaarden van vóór de herziening niet op het lid kunnen worden toegepast, kan het bedrijf overgaan tot intrekking van het lidmaatschap, ongeacht de aanvraag van het lid.

6.3 In geval van schending van clausules 5.1 of 5.2 van deze Voorwaarden, kan het account van het lid tijdelijk worden opgeschort. In dit geval neemt het bedrijf geen verantwoordelijkheid voor het verlengen of terugbetalen van de cursusperiode voor de verstreken cursusperiode vanwege beperking of opschorting van accountgebruik.

6.4 Het bedrijf informeert het lid individueel ten minste één week voor de startdatum van de schorsing van het account in overeenstemming met 6.3. Het bedrijf kan de bovengenoemde periode echter indien nodig verkorten en kan in onvermijdelijke gevallen het lid ex post facto op de hoogte stellen van de schorsing van het accountgebruik.

6.5 Het bedrijf kan alle of een deel van de informatie verwijderen die is geplaatst door een lid wiens account is opgeschort als de informatie in strijd is met 5.1 of 5.2.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De inhoud die door de dienst wordt geleverd, is het werk van het bedrijf of een derde partij en wordt beschermd door relevante wetten en internationale verdragen.

7.2 Het bedrijf streeft ernaar het waardevolle intellectuele eigendom van leden en derden te beschermen. Indien het bedrijf inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een lid, vergoedt het bedrijf het lid de schade in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

7.3 Als een lid informatie plaatst binnen de service, kan het bedrijf of een derde partij de informatie gebruiken voor het uitvoeren, promoten en verbeteren van het bedrijf of de service. Als het lid het bedrijf echter het bezwaar tegen het gebruik meldt, zal het bedrijf het gebruik staken.

8. Persoonlijke informatie

8.1 Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Het bedrijf mag de persoonlijke informatie van het lid verzamelen en gebruiken volgens het beleid voor de verwerking van persoonlijke informatie. Leden kunnen echter op elk moment weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken of verzoeken om verwijdering van persoonlijke informatie. Bovendien mag het bedrijf reclame-informatie naar leden sturen met behulp van elektronische methoden zoals sms-berichten, e-mails en app-pushs in overeenstemming met de relevante wetgeving, en leden kunnen te allen tijde weigeren reclame-informatie te ontvangen.

8.2 Verwijdering van persoonsgegevens

Bij intrekking van het lidmaatschap vernietigt of bewaart het bedrijf de persoonlijke informatie van het lid gedurende een bepaalde periode in overeenstemming met de relevante wetgeving en het beleid inzake de verwerking van persoonlijke informatie. Het bedrijf mag de door het lid geschreven berichten echter posten zoals het is wanneer het lid zich terugtrekt.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Het bedrijf garandeert niet de wettigheid, juistheid, waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid, validiteit, etc. van de inhoud.

9.2 Het Bedrijf garandeert niet de integriteit van de gegevens waaruit de Diensten bestaan.

9.3 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken die te wijten zijn aan leden en schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van het bedrijf, zoals natuurrampen, vakbondsacties en infectieziekten.

9.4 Het bedrijf komt niet tussen in geschillen tussen leden en is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit, tenzij er een oorzaak is die aan het bedrijf kan worden toegerekend.

9.5 Het bedrijf neemt technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn voor de beveiliging van het informatiesysteem, inclusief persoonlijke gegevens van leden, in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. Ondanks deze technische beveiligingsmaatregelen kan het bedrijf echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van het lid in geval van een inbreuk op het informatiesysteem van het bedrijf door hacking, computervirussen, enz., tenzij er een oorzaak is die te wijten is aan het bedrijf.

9.6 Wanneer het bedrijf postorderverkopen bemiddelt, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de transactie tussen de verkoper en het lid, tenzij er een oorzaak is die aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het bedrijf verstrekt echter verkopersinformatie aan leden in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

9.7 Indien het bedrijf producten levert die niet door het lid zijn vervaardigd aan het lid, draagt het bedrijf geen productaansprakelijkheid. Als een lid echter informatie vraagt over de fabrikant van een product, verstrekt het bedrijf deze aan het lid in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

10. Interpretatie en wijziging van de voorwaarden

10.1 Het bedrijf interpreteert deze algemene voorwaarden eerlijk op basis van het beginsel van goede trouw en interpreteert ze niet voor elk lid anders. Bovendien worden de betekenisloze delen van deze voorwaarden uitgelegd in het voordeel van de leden.

10.2 Het bedrijf kan individuele algemene voorwaarden of beleid hanteren voor individuele diensten waaruit de dienst bestaat. Individuele voorwaarden of polissen worden opgesteld/herzien in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.3 en 10.4 van deze voorwaarden en hebben voor leden dezelfde werking als deze voorwaarden. Als individuele voorwaarden of beleidsregels echter in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden voorrang.

10.3 Als het bedrijf deze Algemene voorwaarden herziet, worden de leden 7 dagen voor de ingangsdatum elektronisch op de hoogte gesteld met vermelding van de belangrijkste herzieningsdetails en de ingangsdatum. Als de wijziging echter ongunstige inhoud bevat voor leden, zullen we u 30 dagen vóór de ingangsdatum op de hoogte stellen.

10.4 Als het bedrijf deze algemene voorwaarden herziet, informeert het bedrijf de leden afzonderlijk dat 'als het lid zijn of haar intentie om te weigeren niet uitdrukt tot de dag vóór de ingangsdatum hierboven of de dienst blijft gebruiken na de ingangsdatum, hij /zij wordt geacht te hebben ingestemd met de wijziging van deze algemene voorwaarden.” Leden op de hoogte stellen en akkoord gaan met de herziene algemene voorwaarden. Leden kunnen hiermee instemmen of weigeren, en het bedrijf kan het als toestemming beschouwen als het lid niet de intentie uitdrukt om te weigeren vóór de ingangsdatum hierboven of de dienst blijft gebruiken na de ingangsdatum. Als een lid echter niet akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden en er omstandigheden zijn waarin de voorwaarden van vóór de herziening niet op het lid kunnen worden toegepast, kan de procedure voor opzegging van het lid doorgaan.

11. Kennisgeving en openbare kennisgeving

Het bedrijf maakt kennisgevingen op grond van deze algemene voorwaarden elektronisch bekend via het e-mailadres en telefoonnummer dat door het lid is verstrekt. In het geval van kennisgeving aan niet-gespecificeerde leden, kan het bedrijf individuele leden gedurende meer dan een week elektronisch op de hoogte stellen binnen de dienst, in plaats van kennisgeving aan individuele leden. Er worden echter individuele kennisgevingen gedaan voor zaken die een aanzienlijke impact hebben op de eigen transactie van het lid.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 De interpretatie en toepassing van deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Republiek Korea.

12.2 Rechtszaken met betrekking tot e-commercegeschillen tussen het bedrijf en leden zijn onderworpen aan het adres van het lid op het moment van indiening, en als er geen adres is, is de districtsrechtbank die bevoegd is voor de woonplaats exclusief bevoegd. Als het adres of de woonplaats van het lid echter niet duidelijk is op het moment van indiening, of als het lid een buitenlandse ingezetene is, wordt de klacht voorgelegd aan de bevoegde rechtbank krachtens de Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering.

Als u vragen heeft over de Design Compass-service, kunt u een e-mail sturen naar: help@designcompass.org.